• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.cat

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de Socis

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de Socis

 
De conformitat amb el previst en els Estatuts, aquesta Entitat celebrarà Assemblea General Ordinària el proper dimecres, 28 de juny de 2017, a les 20:30 hores en primera convocatòria i a les 21:00 hores en segona convocatòria, en el Local Social, per a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
 
1r LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 21-06-2016.
 
2n EXAMEN I APROVACIÓ, FETS ELS ACLARIMENTS PREVIS QUE S’HAGIN DEMANAT, DELS COMPTES DE L’ENTITAT.
 
3r LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL PRESSUPOST DEL PRESENT EXERCICI, FORMALITZAT PER LA JUNTA DIRECTIVA.
 
4rt PROPOSTES PRESENTADES REGLAMENTÀRIAMENT.
VOTACIÓ ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
 
5è INFORME DE PRESIDÈNCIA.
 
6è ELECCIÓ DE CÀRRECS.
 
7è PRECS I PREGUNTES.
 
El que es comunica als senyors/es socis/es per a la seva convocatòria.
 
Barcelona, 22 de maig de 2017