• +34 932 18 19 64
 • elcentre@elcentregracia.cat

Concurs logotip

Concurs logotip

BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PEL DISSENY DEL LOGOTIP DEL
150è ANIVERSARI DEL CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRÀCIA

 

1. FINALITAT
Les presents Bases tenen per finalitat regular la concessió del premi al disseny del logotip del 150è aniversari del Centre Moral Instructiu de Gràcia, el logotip ha de servir per unificar totes les activitats culturals i socials vinculades a aquest esdeveniment.

2. OBJECTE DEL CONCURS
Dissenyar el logotip del 150è aniversari del Centre Moral Instructiu de Gràcia, segons les especificacions tècniques següents:

 • Farà referència a l´aniversari del Centre Moral Instructiu de Gràcia.
 • Presentació en format per reproduir una mida no superior a 5×5 cm.
 • Dos tintes, colors corporatius del Centre, pantone blau 288 i pantone taronja 151, però també s’haurà de poder reproduir en blanc i negre.
 • Es presentarà dibuixat en paper format Dina-4 i en format digital.

Les obres presentades han de ser originals i inèdites. L’originalitat vindrà referida al fet de la novetat objectiva de l’obra en el moment de la seva creació.

3. TIPUS DE CONCURS
El concurs serà obert a totes les persones majors de 18 anys que hi vulguin participar.
Cada concursant podrà lliurar com a màxim tres treballs.

4. PUBLICACIÓ
La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant anunci publicat a en els mitjans de comunicació locals , Diari l’Independent , Ràdio Gràcia, Districte de Gràcia, web del Centre i diferents xarxes socials.

5. INCOMPATIBILITATS
No podran participar en aquest concurs:
Els membres del Jurat, així com els membres de la Junta del Centre Moral Instructiu.

6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Tota la documentació garantirà l’anonimat dels treballs. La vulneració del principi d’anonimat serà causa automàtica d’exclusió del concurs.
Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l’autor o autors per un lema, que també haurà de figurar a l’exterior del paquet o paquets que continguin la documentació.
Els concursants acompanyaran la documentació amb un sobre opac, tancat i lacrat, on figurarà escrit a fora el lema escollit. Aquest sobre contindrà un full amb el nom, adreça, dades de contacte i signatura de l’autor o autors de la proposta. S’indicarà expressament si existeix el desig de mantenir l’anonimat en cas de no resultar premiat.

7. CALENDARI DEL CONCURS
Es distribuirà segons les etapes amb les següents dates límit:

 • Les dades per la presentació seran del dia 7 de maig al dia 30 de juny 2018.
 • Resolució del jurat: primera quinzena de setembre.

8. LLIURAMENT DELS TREBALLS
El lliurament es farà a la secretaria del Centre Moral Instructiu de Gràcia carrer Ros de Olano, 9 Barcelona de dilluns a divendres en horari de 10 a 13 hores i de 17 a 21 hores.

Els documents s’hauran d’adreçar a:

Centre Moral Instructiu de Gràcia
“Concurs per al disseny d’un logotip pel 150è aniversari del Centre Moral Instructiu de Gràcia”
Ros de Olano, 9
08012 Barcelona

9. JURAT
El jurat estarà constituït pels següents membres:

 • Presidenta i presidents de les entitats que formen el G6, col·lectiu d’entitats històriques de Gràcia
 • Fundació Festa Major de Gràcia
 • Federació de Colles de Sant Medir
 • Lluïsos de Gràcia
 • Cercle Catòlic de Gràcia
 • Orfeó Gracienc
 • Centre Moral Instructiu de Gràcia
 • Dissenyador gràfic
 • Secretaria del Centre Moral, que actuarà com a secretaria

10. PREMI
Es concedirà un premi de 300 € al guanyador.

11. RESOLUCIÓ DEL JURAT
El jurat comunicarà el resultat en un acte a realitzar al Centre Moral Instructiu de Gràcia, al proper mes d’octubre a on presentarà el logotip del 150è aniversari. També es comunicarà en els mitjans de comunicació locals , Diari l’Independent , Ràdio Gràcia, Districte de Gràcia, web del Centre i diferents xarxes socials.
En el termini de 15 dies a comptar des de la data de fer publica la resolució, es podran retornar els treballs dels concursants no premiats que ho sol·licitin. La data màxima de retorn de treballs no premiats serà fins el 31 de desembre de 2018.

12. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els treballs presentats passaran a ser de la propietat intel·lectual dels seus autors. El premiat ha de cedir a l’entitat convocant únicament els drets d’explotació que corresponguin segons l’objecte del concurs i de conformitat amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el coneixement i acceptació de les presents bases, sense perjudici de la seva possible impugnació pels procediments de dret administratiu.